Adatkezelési tájékoztató

1.Preambulum és fogalommagyarázat

Jelen Weboldal célja az azt üzemeltető Sebők Eszter egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Üzemeltető) tevékenységének bemutatása, tájékoztatás adása az Üzemeltető tevékenységéről, az ezekre vonatkozó szabályokról.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg, így különösen a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat védi a vonatkozó jogszabályok iránymutatásának megfelelően.

Üzemeltető: Jelen weboldalt (www.woweb.hu) Sebők Eszter egyéni vállalkozó (székhely: 2131 Göd, Erzsébet liget utca 12/2., nyilvántartási szám: 53787813; adószám: 69858507-1-33, e-mail: hello@woweb.hu, telefonszám: +36702813646) üzemelteti.

Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, a weboldal és/vagy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya tehát kiterjed a Weboldalon keresztül érdeklődő vagy ajánlatot kérő, illetve küldő természetes személyekre, továbbá a nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira. A személyi hatálya kiterjed továbbá a Weboldal üzemeltetésével megbízottakra.  

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya: Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya az Üzemeltető jelen weboldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon megjelenő, harmadik személyek által közzétett tartalomhoz kapcsolódnak, vagy azon weboldalak szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Különleges és bűnügyi személyes adatot semmilyen körülmények között nem kezel az Üzemeltető.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Az Üzemeltetőre vonatkozó szabályok

2. Adatkezelés

2.1. Az adatkezelés helye, az irányadó szabályozás

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén vagy az Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg. Az Üzemeltető, a 2.2. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatok tárolásának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, tárhely szolgáltatás céljából adatfeldolgozókat vehet igénybe.

Az Üzemeltető gazdasági tevékenységet folytató természetes személy, az adatkezelés helye Magyarország.

  • Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályai az irányadók.
  • Az Üzemeltető számára az adatkezelés során irányadó továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR rendelet).

2.2. Az adatkezelés jogalapja, köre, célja és elvei

A személyes adatok kezelője az Üzemeltető és munkatársai, akik kizárólag a feladataik elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben kezelhetik az adatokat. Az Üzemeltető megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a Felhasználó személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. A szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Üzemeltető megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása. A Felhasználók a Weboldal használatával, valamint a kapcsolatfelvételi és regisztrációs adatlap használatával elfogadják jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

A kezelt adatok köre és célja:

A WoWeb – Build&Design Your Site márkanevű szolgáltatás előregyártott, ún. preset weboldalak, konzultációs program és minikurzusok forgalmazását tűzte ki céljául. Az előregyártott weboldalak jellemzője, hogy azok adott típusú vállalkozásokra (pl.: coach, jógaoktató, masszőr, fotós stb.) szabott, technikailag kész megoldások, amelyekhez különböző modulok választhatók (pl: blog modul, időpontfoglalás, online bejelentkezés, online szállásfoglalás stb.). A minikurzusok letölthető, interakciómentes, önképzés lehetőségét biztosító, az előregyártott weboldalaktól függetlenül bárki által megvásárolható tanfolyamok szövegírás, dizájnkészítés, keresőoptimalizálás témakörökben. A Konzultációs program keretében a vásárló egy csomagban megkapja az álata választott PRESET weboldalt, 2 darab modult (blog modul és landing oldalt modul), a Szövegírás – minden egyben minikurzust, valamint a program keretében előre meghatározott számú online konzultációt.

A Weboldal lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre, illetve regisztrációra. A kapcsolatfelvétel iránti igény során szűkebb körben szükséges adatokat megadni, kizárólag a Felhasználó teljes nevére és e-mail címére van szükség, emellett az „üzenet” elnevezésű űrlapsorban lehetőség nyílik kifejteni az igényt, amelyre a Felhasználó az Üzemeltető válaszát várja, illetve kéri a kapcsolatot felvenni. Pontosabban körülírt a kérdés pontosabb választ eredményez.

Weboldalsablon meglévő tárhely és domain név esetén vásárolható, amely vásárlás regisztrációhoz kötött. Regisztrálni regisztrációs adatlapon lehetséges, a 2.3. szerint.

A kezelt adatok köre az e pontban ismertetettek alkalmazására szorítkozik a szükséges és elégséges mértékig. Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel a Felhasználó személyes adatait.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

a Felhasználó teljes neve

azonosítás

számlázási cím, székhely

azonosítás, kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

felhasználónév

kapcsolattartás

jelszó

kapcsolattartás

Üzemeltető kezeli továbbá a Felhasználó tárhelyszolgáltatójának adatait és domain nevét, továbbá a választott modulokat.

Az adatkezelő részére a Weboldal regisztráció során megadott adatok e-mailben jutnak el, közvetlenül. Adatkezelő Felhasználó kérdésére a választ/ a regisztrációs linket – ellenkező rendelkezése hiányában – ugyanazon az elektronikus úton, amelyről a kérdés érkezett, eljuttatja. Felhasználó adatai megadásával önkéntesen hozzájárul a célja eléréséig adatainak kezeléséhez, ahhoz, hogy a megadott kapcsolattartási adatokon vele kapcsolatba lépjen Üzemeltető.

Az Üzemeltető kizárólag a Felhasználó által megadott, valamint a Felhasználó Weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli.

Az Üzemeltető törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére.

Az Üzemeltető nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a működési célok eléréséhez nem szükséges.

Az Üzemeltető a személyes adatokat tehát kizárólag meghatározott célból kezeli az adatkezelés valamennyi szakaszában. A célhoz kötöttség és a lehető legkisebb körű adatkezelés a kezelt adatkör tekintetében is fennáll. A személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.

Az Üzemeltető ügyel arra, hogy a kezelt adatok pontosak és időszerűek legyenek, a Felhasználók jogai megfelelően érvényesüljenek, és ha a Felhasználó azonosítása (a továbbiakban) nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintett azonosítására ne kerülhessen sor.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak abban az esetben továbbítja vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt jogszabály elrendeli. Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltető utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybevétele az Üzemeltető felelősségét nem érinti.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a 2.6. pont alapján rögzített technikai adatokat statisztikai célokra felhasználja.

2.3. Regisztráció

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson a Weboldalon keresztül, amelyek igénybevétele regisztrációhoz kötött (pl. hírlevelek, belépés a saját fiókba). A regisztráció során a Felhasználó a regisztrációs adatlapon meghatározott adatokat adja meg, a 2.2. pontban szereplő táblázatban ismertetett adatokkal.

A regisztrációs adatlapon megadott adatok alapján preset weboldal vásárlása esetén a zárt felületen Üzemeltető generálja a felhasználónevet és egy, a létrejövő felhasználói fiókban megváltoztatható kezdeti jelszót, amelyet elektronikus formában küld meg Felhasználó részére. Minikurzus vásárlása esetén a termék kosárba helyezését követően, a pénztárnál hozható létre saját fiók felhasználónév és jelszó megadásával.

A megadott adatok kezelésének célja a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtása, a Felhasználó azonosítása. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlapon egyes adatok megadását a regisztráció feltételévé tegye. A regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető kezeli.

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, valamint a Felhasználó és Üzemeltető közötti szerződéses jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése, a Felhasználó által vásárolt domain adatainak korlátlan ideig történő tárolása. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a – jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint – Felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése, piac- és közvéleménykutatás.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a Felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik.

Üzemeltető kizárólag abban az esetben köteles, illetve jogosult a regisztrációhoz kötött szolgáltatás vagy kedvezmény biztosítására, illetve sütik, valamint hírlevél küldésére, amennyiben ahhoz a Felhasználó hozzájárulását adja. A sütikhez és hírlevélszolgáltatás nyújtásához történő hozzájárulás a Weboldalon check-box használatával adható meg, amelyet megelőzően azonban mindenképpen javasolt a jelen Adatvédelmi Tájékoztató, illetve az Általános Szerződési Feltételek áttanulmányozása.

Minden WoWeb preset oldal és Konzultációs program vásárlónak lehetősége nyílik továbbá Üzemeltető által létrehozott, szakmai támogatást nyújtó, konzultációs lehetőséget biztosító WoWeb zárt Facebook csoporthoz történő csatlakozásra. A csoportba történő belépés Facebook regisztrációhoz kötött, csatlakozás esetén Üzemeltető és a csoport többi tagja Felhasználó Facebook oldalán nyilvánosan megosztott adatait megismerheti.

2.4. Hírlevél szolgáltatás

A Weboldalon elérhető hírlevélszolgáltatásra a regisztrációddal egyidejűleg, illetve később bármikor a Weboldal láblécén megtalálható űrlap használatával lehetséges feliratkozni, amelyet követően a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokról és akciókról szóló rendszeres, de legfeljebb havi 8 hírlevelet küld Üzemeltető a regisztráció során megadott e-mail címre.

Amennyiben bármely okból a hírlevél a későbbiekben érdektelenné válik, arról leiratkozni a hírlevélben található leiratkozás opciót választva lehetséges. A leiratkozással a felhasználói fiók nem szűnik meg, továbbá a felhasználói fiók megszüntetése esetén a hírlevél szolgáltatásról külön is szükséges leiratkozni.

A hírlevél szolgáltatás során Üzemeltető jogosult nem kizárólag a saját, hanem közvetett módon a szerződött partnerei ajánlatainak a továbbítására is azzal, hogy a szerződött partnerek részére Felhasználó személyes adatai semmilyen módon nem kerülnek továbbításra.

A hírlevélszolgáltatási tevékenységet külső adatkezelő, a 2.5. alpontban ismertetett mailerlite.com végzi.

2.5. Adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a jelen Tájékoztatóban lefektetett követelményeknek történő megfelelésre. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai vagy nyilvánosan hozzáférhetően vagy adatkezelő rendelkezésére állnak.

adatfeldolgozó

Az adatkezelés célja

MikroVPS Kft.
9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.

weboldal tárhelyszolgáltatója, levelezőrendszer kiszolgálója

mailerlite.com

MailerLite Limited (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland)

hírlevél szolgáltatás

UniCredit Bank Hungary Zrt

díjbekérők, számlák kiállítása és átutalás/SimplePay/kártyás vásárlás fogadása

billingo.hu

Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet)

számlázás

Ötszáz Mester Bt.

1152 Budapest, Fazekas sor 52.

21935457-1-42

könyvelés

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

anonim adatkezelés: cookie-k

Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland)

Facebook, Instagram, Messenger üzemeltetője

2.6. Az adatkezelés időtartama, tájékoztatás

Üzemeltető a megadott adatokat törli, ha:

  • az adatkezelés célja megszűnt;
  • az érintett azt kéri;
  • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
  • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
  • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

Előzőekkel ellentétben a tárhelybelépési adatokat (felhasználónév, jelszó) Üzemeltető kizárólag addig az időpontig tárolja, amíg Felhasználó a zárt felülethez történő hozzáférést megkapja, de legfeljebb a regisztrációs űrlap elküldését követően a díjbekérő megfizetése és a tárhelyadatok Felhasználó általi megadását követő 72 óráig. Amennyiben a díjbekérőben foglalt megfizetési határidőig a pénzügyi teljesítés nem történik meg és valamennyi, szükséges adatot Felhasználó nem küldi meg Üzemeltető részére, úgy a regisztráció nem jön létre és Üzemeltető az adatokat törli.

A Weboldalon megvásárolt domain név adatait Üzemeltető a kapcsolódó licensz jogokra tekintettel korlátlan ideig megőrzi. Amennyiben megszűnik Felhasználó Weboldalon vásárolt weboldala, vagy újat hoz létre és az előzőt már nem használja, arról Üzemeltetőt haladéktalanul – a nyilvántartásból történő törlés érdekébe – tájékoztatni köteles.

Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, amelyet az Üzemeltető elektronikus levélben is megadhat.

Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Üzemeltetőtől kérje.

Felhasználó kérheti a weboldalhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatai korlátozását, törlését, amely iránt az Üzemeltető 5 napon belül intézkedni köteles. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok korlátozása vagy törlése a regisztráció törlését eredményezi.

Amennyiben Felhasználó sérelmezi az adatkezelést, az ellen tiltakozhat, amely tárgyban az Üzemeltető vizsgálatot végez és 15 napon belül döntést hoz.

Felhasználó a tájékoztatást, helyesbítést, törlést az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben Felhasználó és Üzemeltető között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben Felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Üzemeltető az adatokat kezelheti.

2.7. Adatbiztonság, adatok kezelése technikai célból

Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Adatok kezelése technikai célból: Az Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

2.8. Google Analytics és Google Search Console használata, cookie-k

A szolgáltató a Felhasználó számítógépén cookie-t helyez el és olvas vissza. (A cookie olyan szöveges fájl, melyet a honlap webszervere a Felhasználó számítógépének merevlemezére telepít annak későbbi azonosítása érdekében. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.)

A cookie-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját befolyásolhatja. A cookie kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség.

Marketing célú cookie alkalmazása esetén Üzemeltető minden esetben engedélyt kér annak használatára az első látogatás alkalmával a Felhasználótól, amely engedélyt Felhasználó a cookie sávban elhelyezett gombra történő kattintással fogadhat el. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Weboldal használja a Google Analytics-t, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a továbbiakban: Google) web vizsgáló szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ, amelyek által létrehozott információ (az IP címet is beleértve) a Google egyik USA-ban levő szerverére kerül továbbításra és tárolásra.

(A Google ezt az információt a honlap használatának értékelésére, és a honlap operátor részére, a honlap tevékenységről szóló kimutatások készítésére használja, továbbá arra a célra használja, hogy további olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a honlapokkal, illetve internet használattal állnak kapcsolatban. Semmilyen körülmények között nem fogja a Google a Felhasználó IP címét a Google más adatával összekapcsolni. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.)

Üzemeltető használja továbbá a Google Search Console-t, melynek segítségével regisztráció nélkül figyelemmel kísérheti, fenntarthatja és javíthatja webhelyének jelenlétét a Google Keresés találatai közt. Használatával figyelemmel kísérhetők az oldalbetöltési hibák, valamint a biztonsági problémák, például a webhely feltörése és a rosszindulatú programok. A szolgáltatás elősegíti azt is, hogy a webhely karbantartására és módosítására zökkenőmentesen, a keresési teljesítmény figyelembevételével kerüljön sor. Ez a kódkészlet sem gyűjt, tárol vagy továbbít személyes adatokat.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

2.9. Facebook-pixel

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a Weboldalon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a Felhasználók Weboldal használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információ itt található: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

B. A Felhasználókra vonatkozó szabályok

3. A Felhasználó kötelességei és felelőssége, eljárás a szabálysértő Felhasználóval szemben

A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A Felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelemre vonatkozó szabályokat.

A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz.

Köteles továbbá tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti.

Saját vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányuló tevékenység tilos.

A Felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében. Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

Amennyiben a Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban vagy a jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a Felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a Felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Amennyiben a Felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Üzemeltető a Felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől függetlenül tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

4. Üzemeltető felelősségének kizárása

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében, azonban nem szavatolja a weboldal elérésének szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak, pusztán tájékoztató jellegűek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben. A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a szolgáltatások használatára, igénybevételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybevételét.

Az Üzemeltető összes, annak megakadályozására való törekvése ellenére előfordulhat, hogy a weboldalakon az Üzemeltető akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az Üzemeltető semmilyen természetű felelősséget nem vállal a honlapjának pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk tekintetében. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy közzétett anyagokért, amelyek az Üzemeltető honlapjához kapcsolódnak, illetve arra hivatkoznak. Az Üzemeltető nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapjával kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

A Weboldal olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Üzemeltető üzemeltet, csupán a Felhasználók tájékoztatását szolgálják. Az Üzemeltetőnek nincs semmi befolyása ezen weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

5. Jogérvényesítés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz – amelyet az Üzemeltető 1. pont szerinti elérhetőségeire szükséges elküldeni – és az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.

A Felhasználó az Infotv. alapján jogait az Üzemeltetőhöz, mint adatkezelőhöz történő forduláson túl panaszaival közvetlenül is fordulhat Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz[1], illetve igényét bírósági úton is érvényesítheti.

Zárszó

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja, azonban azt a hatályos tartalommal tünteti fel honlapján, amely mindenkor bárki által elérhető és nyilvános. A módosítások csak a közzétételt követően hatályosak, de az Üzemeltető nem köteles a módosításokról külön értesítést küldeni a Felhasználók részére.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2023.02.01. napján lépett hatályba, közzétételével egyidejűleg, határozatlan időre.

[1] Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400, fax.: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu